درجه حفاظت IP

رتبه بندی IP همچنین به عنوان Ingress Protection یا رتبه های حفاظت بین المللی شناخته شده است.

مطابق با استاندارد بین المللی EN 60529 تعریف شده است (British BS EN 60529: 1992).

این استاندارد برای تعریف سطح آب بندی محفظه های الکتریکی در برابر نفوذ از اجسام خارجی مانند ابزار ، خاک و مرطوب استفاده می شود. با ما همراه باشید.

دو رقم در رتبه IP ( درجه حفاظت ) چیست؟

امتیاز شامل حروف IP است که به دنبال آن دو رقم وجود دارد ، اگر یک عدد با X جایگزین شود ، این نشان می دهد که محفظه برای آن مشخصات بندی نشده است.

IP 65 = رقم اول – جامدات

رقم اول میزان محافظت از محوطه در برابر دسترسی به قطعات خطرناک و ورود اجسام جامد خارجی را نشان می دهد.
(رسانای الکتریکی ، قطعات متحرک و غیره)

IP 65= رقم دوم – مایعات

رقم دوم ، محافظت از تجهیزات موجود در محفظه در برابر اشکال مختلف رطوبت را تعریف می کند.
(قطرات آب ، اسپری ها ، غوطه وری و غیره)
به طور مثال ، IP68 : چراغ های استخری
رقم اول عدد 6 میباشد که نشان از محافظت در برابر گرد و غبار شدید دارد.
رقم دوم عدد 8 که نشان از حفاظت در مقابل غوطه وری در آب دارد. (تا عمق بیشتر از 1 متر)